Érdekességek a múltbólAz ablakoknál álldogálni és az utcára kitekinteni szigorúan tilos.

Lassan 150 éves iskolánk házirendjei az alapítástól napjainkig külön kis történelmet alkotnak.

Megfigyelhetjük rajtuk a társadalmi környezet, a közerkölcs és a magyar nyelv változásait és azt is, ami ezekből állandó. De valószínűleg hamis képet kapna iskolánkról az, aki csak ezekből a dokumentumokból próbálná megismerni. A visszaemlékezések tanúsítják, hogy a valóság soha nem volt olyan rideg és szigorú, mint az írott szó.

Házirendjeinket azon eredeti helyesírással adjuk közre, ahogyan az évkönyveinkben vagy más forrásban megtalálhatók, kivéve a legújabbakat, ahol a nyilvánvaló gépelési hibákat kijavítottuk, valamint a legrégebbit, amely legelső évkönyvünkben még németül jelent meg – itt a fordítással igyekeztünk visszaadni az eredeti hangulatot. Nem vállalkozhattunk viszont az eredeti szövegformázások pontos visszaadására, mivel a HTML formátum erre nem alkalmas.

A dátumokat a lehető legpontosabban igyekeztünk megállapítani, azonban önmagában az évkönyvben való megjelenés időpontjából nem következik bizonyosan a bevezetés időpontja. Hasonlóan nem lehetünk biztosak gyűjteményünk teljességében sem. Két olyan házirend is olvasható itt, amelyek nem jelentek meg az értesítőben, s ki tudja, hány nem került elő. Forrásainkban utalás található például az 1869-i és az 1876-i házirendre, amelyek nincsenek meg.

Köszönet illeti az 1999-ben érettségizett IV. A osztály tanulóit, akik a szövegeket nagy műgonddal begépelték, illetve az 1855-ös házirendet lefordították. Az utóbbi teljesítményt az is növeli, hogy a másfél százados szöveg németül éppoly régies, mint egy hasonló korú magyar írás.

1891.

1895 óta a padokban téntatartók vannak elhelyezve és a tanulóknak tilos tentát magukkal hozni.

Az 1890-es rendtartáson alapuló fegyelmi szabályokat iskolánk első történésze, Brózik Károly közli a millenniumon megjelent tanulmányában. Forrás: A budapesti II. kerületi állami reáliskolának negyvenedik évi értesítője az intézet fönnállásának 41-ik évében. Az 1895–96. tanév végén. Idézet a cikkből: Az új rendtartások a bezáratást mint büntetést már nem ismerik és a részletes fegyelmi szabályok felállitásánál a tanári testületnek bizonyos fokig autonomiát adnak.

Ez a házirend némely pontjában modernebbnek tetszik, mint mondjuk az 1960-as évekbeli... Figyeljük meg, milyen liberálisan cserélgették a hosszú és rövid i betűt; ez jellemző a korszak helyesírására. Érdekes a hosszú kettős mássalhangzók régies írása is: engedélylyel.

A szövegben olvasható lábjegyzet Brózik Károly kiegészítése 1896-ból.

1940.

A köszöntés mindig csak katonai tisztelgés lehet. Ha a tanuló keze nem szabad, akkor a tisztelgés fővetéssel és feszes testtartással történik.
Tilos a tanulónak könyveit, tanszereit vagy egyéb tulajdonát az iskolában eladni, vagy mást érte becserélni.

Ez a házirend nem a sajátunk, hanem központilag adták ki a város összes gimnáziumának. Nem sokat változtat ezen az a kis csúsztatás sem, hogy a szabályok alá gondos kezek nagy betűkkel odanyomtatták: Az iskola igazgatósága. A háborúra készülő országban nem olyan idők jártak, amikor tág teret kaphatott volna az iskolai autonómia... A forrás a régi iratok között talált ellenőrző- és értesítő könyvecske, amelyet Budapest székesfőváros házinyomdájában készítették 1940-ben. Lehet, hogy az itt leírt fegyelmi szabályokat korábban vezették be, de 1940-ben bizonyosan ezek voltak érvényben.

1962.

Leánytanulók az iskolában nadrágot [...] nem viselhetnek.
Tilos a tanulóifjúságnak 9 óra után szülői felügyelet nélkül házon kívül tartózkodni. [...] A tanári szobát és az irodát a tanulók csak valóban indokolt esetben, csak a nagyszünetben kereshetik fel.

Forrás: A budapesti I. kerületi állami Toldy Ferenc Általános Gimnázium évkönyve 1961–1962. Az intézet fennállásának 107. esztendejében.

Amikor ez a tanulói szabályzat készült, már űrhajók jártak a fejünk fölött, de a sorok közül mintha a múlt század levegője áradna... Csak tiltások és korlátozások vannak benne. Csoda, ha fellázadtak a hatvanas évek fiataljai?

És vajon mit találtak ízléstelennek a tanárok a csokornyakkendőn?

1983.

A később érkező tanuló ellenőrzőjét a kapuügyeletes átveszi, a késést bejegyzi. [...] A tanítási óráról való indokolatlan késésért igazolatlan óra jár.
A Toldy Teátrum minden évben felvételt hirdet.

Ez a házirend sem az évkönyvben jelent meg – évkönyveket ekkoriban amúgy sem adtak ki –, hanem külön kis füzetben nyomtatták ki. Szintén az archívumból került elő.

Mai diákjaink valószínűleg fellázadnának, ha ezt a szabályzatot akarná valaki visszaállítani, de vegyük észre, hogy számos lényeges újítást tartalmaz. A büntetés mellett megjelenik benne a jutalmazás szó is, van benne szó diákönkormányzatról és néhány kollektív diákjogról, és a szerzői fontosnak tartották belevenni a diákok tanórán kívüli lehetőségeit is. Ez az irat betekintést enged a nyolcvanas évek eleji iskolai életbe is, egyetlen más házirend sem szól ennyire átfogóan az iskola hétköznapjainak különböző vonatkozásairól.

Fejezetek régi értesítőinkből

Régi házirendjeinkben szó esik a testi fenyítésről, a korcsmázásról, valamint megtiltatik a ténta bevitele az iskolába. A beiratkozási felhívásokon pedig mi más érződne, mint a történelmi változások?

4. Magas magy. k. helyt. int. 1860. nov. 24. 35409. sz. melylyel az igazgatóság felhivatik: hogy egy általános értekezletben tanácskozás alá vegye azon változásokat, melyek a tanítási eljárásban s különösen a tannyelvet illetőleg szükségeseknek mutatkoznak s hogy eziránt jelentést tegyen,
[....] 8. Magas m. k. helyt. int. 1860. dec. 31. 4690. sz. a. A magyar nyelv tannyelvl használtathatik az intézetnél a mennyiben ezáltal a tanítás czélja terjedelemre és mélységre nézve nem veszélyeztetik.

1856.

Zur Nachricht.
Der Beginn des nächsten Schuljares ist auf den 1. October festgesetzt. Die Aufnahme wird am 27. und 28. September in der Directionskanzlei am Kapucinerplatze (1), Wasserstadt, vorgenommen.
Zum Eintritte in die Unterrealschule eignen sich alle diejenigen, welche die vollständige Normalschule mit vier Classen vollendet und das zehnte Lebensjahr überschritten haben.
In die Oberrealclassen werden diejenigen aufgenommen, welche die Unterrealschule oder das Untergymnasium mit gutem Erfolge absolviert haben und sich über hinreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache auszuweisen vermögen.
Ofen, am 31. Juli 1856. Die Direction.
Tudósítás.
A budai fő-realtanodán a jövő iskolai év october elsején kezdődik. Beirás f. é. semptember 27. és 28-án törtönik, vizivárosban a kapuczinustéren (1) az igazgatósági irodában. - Az al-reáltanodába olyanok vétetnek fel, kik egy tellyes négy osztályú normál-iskolát végeztek, és tíz esztendőt meghaladtak; a fel-reálosztályokba pedig, kik al-reáltanodát vagy al-gymnasiumot jó sikerrel végeztek, és a német nyelvben elgendő jártasságot mutatnak ki.
Budán, Julius 31-én 1856. Az igazgatóság.

1861.

A tanulók felvétele a legközelebbi tanévben.
A jövő 1861/2. tanév Oct 6-án a szentlélek segítségül hivásával veszi kezdetét. A tanulók Oct. 3., 4. és 5-én vétetnek fel a délelőtti órákban 8—1-ig az igazgatói iródában a reáltanoda épületben. Viziváros ujutcza. (2) Hogy valamely tanuló az alreál 1. osztályába felvétethessék, szükség: hogy élete 10-ik évén már túl legyen, és hogy az elemi tanoda 4 osztályának bevégzését bizonyítvánnyal kimutathassa.
Az 1. felreál osztályba olyanok alkalmasak a kik a három osztályu alreált vagy az algymnásiumot jó sikerrel végezték.
Idegeneknek felvétele a többi osztályokba függ a hozott bizonyitványoktól, vagy egyes esetekben egy felvételi vizsgától.

1874.

A tanulók fölvétele a jövő tanévban.
Az 1874 / 5 -iki tanév okt. 4-én fog megnyittatni.
A tanulók fölvétele szeptember 29-én kezdődik és bezárólag okt. 3-ig tart. Ugyanez időben tartatnak a fölvételi vizsgálatok és a vizsgálatismétlések is.
A beiratások reggel 8 órától 12-ig az igazgatósági irodában történnek. (II-ik kerület, Viziváros, Toldy Ferencz útcza, reáltanodai épület, I. emelet.) A vizsgálatismétlések délelőtt, a fölvételi vizsgálatok pedig délután fognak tartatni.
Az első osztályba oly fiuk vétetnek föl, kik legalább is a 9-dik évüket betöltötték, és a fölvételi vizsgálatot jó eredménynyel kiállják. A fölvételi vizsgálatnál az ismeretek mértékére nézve megkivántatik, hogy a fölveendő értelmesen és folyékonyan olvasni, feltünőbb hibák nélkül mondás után jól olvashatóan irni tudjon; a nyelvtanból az alaktan főbb részeit, az egyszerü, bővitett és összetett mondatot ismerje, a négy alapművelet kivitelében egész és tört számokkal biztosságot és alaposságot tanusítson. A fölvételi vizsgálat dijmentes.
A többi osztályba való fölvétel, a megelőző évről szóló, legalább is első rendü bizonyitvány alapján történik.
A gymnásium első osztályát jó sikerrel végzett tanulók a reáltanoda második osztályába vétetenek föl. A gymnásium második osztályát végzett tanulók csak akkor vehetők föl a reáltanoda harmadik osztályába, ha azok a természettanból vizsgálatot tesznek. A gymnásium harmadik osztályából a tanulók a reáltanoda harmadik osztályába, a gymnásium negyedik osztályából, a reáltanoda negyedik osztályába vétetnek föl.
A gymnásiumból a főreáltanoda ötödik osztályába átlépni szándékozó tanulók csak akkor vétetnek föl, ha azok a leirati mértanból és a mennyiségtanból, a mennyire ezek a reáltanoda negyedik osztályában tanittatnak, a vizsgálatot jó sikerrel kiállják. Végre a reáltanoda hatodik osztályába átlépni szándékozó gymnásiumi felsőbb osztálybeli tanulók csak akkor vétetnek föl, ha a leirati mértanból és a természettannak a reáltanoda ötödik osztályában előfordult részéből és a mennyiségtanból vizsgálatot tesznek.
Fölvételre a tanulók szüleikkel vagy ezeknek helyetteseikkel jelenjenek meg.
Az újan belépők beiratási dija 2 forint 10 kr.; ezenkivül a beiratásnál minden tanuló a könyvtár gyarapitására 1 forint 5 krt tartozik fizetni.
A budapesti II-dik kerületi állami reáltanodában a tandij, mely a félévek első két hónapjában előre fizetendő, félévenkint 5 frt 25 krajczár.
Itt újból kötelességemnek tartom a t. szülőket arra figyelmeztetni, hogy a reáltanoda tudományos pályára előkészítő intézet; annak valódi hasznát csak az veszi, ki minden osztályát végig tanulta. Azon szülők, kik gyermekeiket csak néhány évig akarják tanittatni, és azokat a gyakorloti életre szánják, helyesebben cselekesznek, ha őket a polgári iskolába küldik.
Az egyes osztályokba csak meghatározott számu tanuló vétetik föl, ha ezen szám eléretett, a fölvétel bezáratik.
Figyelmeztetés.
Azon tanulók, kik a vizsgálatokat a rendes idoben nem tették le, csak az igazgatósághoz benyujtandó kérvény alapján bocsáttathatnak pótlóvizsgálatra. Oly tanulók, kik egy vagy legfölebb két tantárgyból kaptak elégtelen tanjegyet, azon esetben, ha reményt nyújtanak arra, hogy a szünnapok alatt a mulasztást pótolják, az igazgatósághoz benyujtandó kérvény alapján javitó vizsgálatra bocsáttathatnak.
A pót-, illetőleg javitó vizsgálatok letehetéseért augusztus 8-ig nyujtandók be a kérvények. Ezen határidő szigorúan megtartandó, mert a határidon túl benyújtott kérvények a nmélt. vall. és közokt. ministeriumnak 1871. junius 29-én 15113. sz. a. kelt intézményénél fogva nem fognak tekintetve vétetni.

1930.

Tájékoztató az 1930/31. iskolai évre.
1. A jövő iskolai évre a tanulók beírását szeptember 1-én és 2-án d. e. 8-11-ig fogjuk elvégezni. A beíratáskor beírási, fenntartási és vegyesdíjak fejében 20 P, a testnevelési alapra 2 P 40 f, a kötelező filmelőadásokra 2 P 24 f, ellenőrző könyvecskére 46 f, a Magyar Iskolaszanatóriumra 1 P, összesen tehát 26 P 10 f fizetendő. Az iskolaszanatóriumi díjat a tandíjmentesek nem fizetik.
2. A javító-, pótló- és magánvizsgálatokat augusztus 29-én tartjuk meg.
A két tárgyból elégtelen osztályzatot nyert tanulók, Pintér Jenő dr. tankerületi kir. főigazgató úrhoz címzett folyamodványukat július 1-én déli 12 óráig adhatják be az iskola igazgatóságánál. Később érkező kérvényeket nem fogadunk el. A kérvényre 1 . 60 P okmánybélyeg teendő és csatolni kell a tanulmányi értesítőt, továbbá 2 P kezelési illetéket.
3. Vidéki tanulóknak az iskola látogatását csak akkor engedjük meg, ha a jelentkezés elott legfeljebb 3 nappal kiállított hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolják, hogy 6 héttel a bizonyítvány kiállítása elött sem a tanuló nem szenvedett ragályos betegségben, sem családjában, illetőleg lakásában ilyen nem fordult elo. E rendelkezés ellen vétó szülok kihágást követnek el.
4. A jövő tanévi iskolai könyvek végleges jegyzékét csak az iskolai év elején fogjuk közzétenni, ezért tankönyvet addig senki se vegyen.
5. Iskolai fegyelmi szabályaink megtartása a nagy szünidőben is minden tanulóra kötelező.
6. Egyéb részleteket az iskola hirdetőtábláján fogunk közhirré tenni.Az igazgatóság.

1 A mai Corvin tér

2 Az Új utca (Neue gasse) a mai Toldy Ferenc utca.

kapcsolódó cikkek

kapcsolódó archív cikkek

címkék